������ ���������� ����� ������������.
�� �������
������ ���������� ����� ������������. ���� ��� ������, ������ ��������� �������� ������, ���������������������, ���� ��������� �������� ������ �����, ����� �� �������� ������������ ������, �������� �����, �� �������� ������ � ����� �� �����. �������, � ����� ����������� ����������, ��� ������������ ������� ����� �������, ���� ��������� � ��������, ������� ����� �� ������� ������������� ����� ���������. �������� ��, �� � ������ �������� ������ �� �� ������ (������)��� �� ����� ������, ����� ���� ���������� ��������� ������. ������ ��� ������������ ���������� ��� � ���������� �����, ����� ���� ���������� �� ������, � ����� ���� ������ ����� ������, ��� ������� ���� ��� ������� ���������� ������, ���� ����������� ��� �� ��������� ��� ������ ����� � ��� ��� �������� ���� � ���������� ���������.�
���� ��������� ������ ���������� �� �������� �������.
������ ���������� ������� ������������, ����� ��� ������� � ����� (���� ������ �� ��������������� ���������� ����� 2 ����, ����� � ������� ��������� ���������� � �� ����� ���� ������ �5�������� �� ����� 35��. �������������, ������ ���������� �� ������ � ������� �� ���������� �� ����� � �������� ����������� ����������� ������ �������. �� ��90, ������ ����� ��� ����� �����������, ��� ���������� ����������� �������, �� ���������������� ���� ����� ����� ����������. � ������, �������� ����������� ������������� ������� S60 � V70 � S80 � XC70����������� ����� 2 ������������ ��� ��������� �� ����, �� ������� �����, ��� �� ����� ��������� ����� ������� � � ���� ��, ������� ��������� ������� � ������ ������. �� �����, � ���������� ����������� �� �� �������� ����������. �� ����������� �����, ������� �������� ��������. ���� �� �������� ��������� � ���������������� ������ ����������, ��� ������������ � ��������� ����������� ������ �� ���������� �������������
����� �� YouTube
�������� ������������ ������ ��� �������� ����� ���� ��������.
1. �� ��90 ����������� ��� ����� (������ �� 10)��������� ���������������� � ����������, � �������� ��� �� ������� �������.
podship condic
����������� ��������� ����� ����������������
2. ������� ��� ������, ����������� ����� �������� � ������� �����������. ��������� ��� ����������.
podship condic
����������� ��������
3. ����������� ������ � ����������� �������� �����������. ���������� �� �������������� ��������� � ����� ����������� � ����� ������� ������ ���-������, ��������������� ��������� ����� � ��������� ��������� � �������.
podship condic
������������ �����������.
4. ��� ��������� ����������� ���������� ��������� ����� ��� ����� (�� 10), �� �����! ���������� ����� �������� ����������� �� 10.
podship condic
��������������� ������������� ���� �� ���.
5. �������� ����� �����������, ��������� ��� � ������, � ������� ����� ������� �� � ��������� ������� �� �����������. ������ ����� �������� ���������� �����, ��� ����� ����� ��� �� ���� ������ �������.
podship condic
�������������� ����� ��� �������.
6. ����������� ������ ������� ������� �����������.
podship condic
�������������� �����.
7. ������� ������ ��������� (��� ��������� ������ �� ����� �����������).
8. ����������� ������ ������� ����� ������������ ���������� �� ����� ���������.
9. ��� ������ ��������� ����� ������������� ����� ����-���� �������� (������, ����� ����� ��� ��������, ��������������� ��� ���� �� ����� �������� ������������). ������������ ���������� ������, ��� ��� ������ (������ � ��90 ���������� ������ ������� � ���� �������, ���������� ���������� ������).
podship condic
����� � ��������.
10. ������ ������� �5. ��� ������� ��������� ��� � ������� ��� PH (����� ������)���� ����� ������, �� �������� ���� ���� ������� � ���� ����� ��������� ������� Wurth, � �������������� �� 8. ������� ������, �� � ���� ������ ����� ������� ������� ������ ��� ��������� �������.
podship condic
���� �5 (���������� ��� BMW)
11. ����������� ��� ����� � ������� �� �����.
podship condic
�������� ��������.
12. ��� ������������ ������������ ����� (��������� ��������� ����� �� ����), ���������� ��������� ����� ��� ��������� ����� �� �������������.
podship condic
���� �� ������� �����.
13. ������ ������, �� ����� ����������� ������ �� �������� ����� ����, ����������� �� ����� ���� �����. ������������, ��� ��������� � ������ ���������� � ����������� ����� �� ������ �����.
podship condic
��� ����-�����
14. ������ �����.
podship condic
�������� ��� ������� ����� ����� ��������.
15. ������ ����������� ��������� ������ �����.
podship condic
�������� ������������.
16. ����� �������� �����. ��� ����� � ��� ���������� ����, ������� ���������� �����. � ���� ����� ��������� ���� ��������.
podship condic
����������� ������ �� ������.
17. ������ ����.
podship condic
��������.
18. ��� �� ���������� ��� �������������� �������.
podship condic
����� ������������ �����.
19. ����� �����. ��������� � ����� ����� �������� �����������, �� ��� ������ ��� �� ��������. ������������ �������� �������, ���������� �������.
podship condic
������� ������ �� ������ ����� ������.
20. ��� ���, ����� ��� ������������� ���������� � ���������� �����������. ��������� ��������� (������ ����� ������������ �������).
podship condic
����� ������� �� ������ �����.
21. ���� ������ ������, ���������� �������� ����������� (�������� ���������� ��� ������������� � ���� ���).
podship condic
����� ���, � ����� � �� ���.
22. ��� ��������� ����� �������, ������� ������� ������ �� ���������� ����� ����������.
podship condic
������� ������������� �������� ������.
23. ��������� ���������� ��������� ����. ������������� ������.
24. ������������ �����, �� �������� ��� ������������� ��������, ������� ����� � ������ �� �������� �� ����������� ����������� ����� ��� ����� ����� ����� ����������, ������������ ��������, ������ ���� ����-��� ������������� ����� ������.
25. ���������� ������ ��������� ��������.
��� � ����� � ���.
����� ����� �� 100 � ��� ��� ������ ������.
������� ���� ��������.
���� �������: $10
17/11/2012
x